Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Photin sp. z o.o., ul. Lutosławskiego 15, 05-080, e-mail: info@photin.eu, KRS 0000839672, REGON 385987539, NIP 7010980653
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod: e-mail: iod@photin.eu, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na:
  * umożliwieniu kontaktowania się z Tobą, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami;
  * ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami, a po rozwiązaniu tej umowy, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z wykonywaniem umowy, wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.